Noteikumi un nosacījumi

1. Fiziskām un juridiskām personām ir tiesības iegādāties preces veikalā AyurMarket.lv.

1.1. reģistrētajam klientam ir tiesības veikt pirkumu juridiskās personas vārdā: pērkot, piegādes informācija ir pietiekama, lai aizpildītu juridiskās personas datus, kas nepieciešami PVN rēķina noformēšanai;

1.2. fiziskām personām, kas jaunākas par 16 gadiem, jābūt vecāku vai aizbildņu piekrišanai.

2. Klients ir atbildīgs par reģistrācijas laikā sniegto datu pareizību.

2.1. reģistrējoties jānorāda precīza dzīvesvietas adrese: tā nepieciešama ne tikai preču piegādei, bet arī PVN rēķina izrakstīšanai par iegādātajām precēm;

2.2. Reģistrējoties jānorāda savs kontakttālrunis. Pirms pasūtījuma nosūtīšanas AyurMarket.lv komanda var pieprasīt papildu informāciju pasūtījuma precizēšanai;

2.3. Ja tiek sniegti nepareizi dati, klienta pieeja AyurMarket.lv vietnei var tikt ierobežota.

3. Klients ir atbildīgs par piegādes informācijas precizitāti:

3.1. lūdzu, vienmēr norādiet pareizo pasta indeksu savai piegādes adresei.

3.2. Neprecīzas (vai kļūdainas) informācijas sniegšanas gadījumā AyurMarket.lv komanda nav atbildīga par iespējamām piegādes problēmām, kā arī ir tiesības pieprasīt kompensāciju par atkārtotu piegādi nepareizi norādītas pircēja informācijas dēļ.

4. AyurMarket.lv nodrošina savu apmeklētāju datu drošību.

4.1. Mēs apņemamies, ka datus, kas pārvietojas starp klienta datoru un serveri, nelasīs vai neizmainīs trešās puses.

5. AyurMarket.lv patur tiesības:

5.1. pielāgot informāciju lapā: preces, preču apraksti, cenas un noteikumi. Kad parādās jauni veikala AyurMarket.lv noteikumu punkti, tie stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas;

5.2. ierobežot piekļuvi šai vietnei klientiem, kuri neievēro šos noteikumus;

5.3. saukt pie tiesiskās atbildības personas, kuras neievēro šos noteikumus vai veic kaitīgas darbības, saskaņā ar spēkā esošajiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem;

5.4. pieprasīt atlīdzināt pasūtījuma transportēšanas izdevumus, ja klients vienpusēji atceļ notiekošo pasūtījumu, kā arī preču apmaiņas gadījumos;

5.5. pieprasīt preču atpakaļnosūtīšanu uz klienta rēķina vai atlīdzināt klientam atpakaļnosūtīšanas/piegādes pakalpojumu izmaksas;

5.6. no klientam atdotās summas atskaitīt piešķirtās papildu atlaides summu, ja klients izmantoja papildu piedāvājuma atlaidi un vēlāk atcēla (atgrieza) vismaz vienu kvalitatīvu preci no piedāvājuma, kuram tika piemērota atlaide.

E-veikala noteikumi

Dažādu preču tirdzniecības interneta veikals AyurMarket.lv.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) pēc Pircēja apstiprinājuma (preču iegāde, nospiežot pogu “Apstiprināt pasūtījumu”) ir Pircēja un Pircēja saistošs juridisks dokuments. Pārdevējs.preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar preču iegādi un pārdošanu e-veikalā AyurMarket.lv.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Jebkura informācija, kas ir saistīta ar personas datiem un kas ir reģistrēta interneta veikalā AyurMarket.lv, tiek turēta noslēpumā un netiek izpausta.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā AyurMarket.lv šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no ar e-veikalu AyurMarket.lv noslēgtā preču pirkuma un pārdošanas līguma, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes datuma, tikai tad, ja prece ir nekvalitatīva vai bojāta.

3.3. 3.2.1. punktā minētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Noteikumiem par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu, izmantojot saziņas līdzekļus.

3.4. Noteikumu 3.2. 1. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, kā arī tā nav lietota.

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējam ir jāmaksā par precēm un tās jāpieņem saskaņā ar šiem Noteikumiem.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs mēģina apdraudēt interneta veikala stabilitāti, drošību vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt interneta tirdzniecības centra lietošanu vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju. .

5.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja Pircēja brīdinājuma anulēt savu pasūtījumu, ja Pircējs ir izvēlējies Noteikumu 7.2.1., 7.2.2.punktos paredzētās apmaksas metodes par preci netiek apmaksātas 3 (trīs) darba dienu laikā.

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu un viņam piederošo personisko informāciju, kas norādīta tiešsaistes tirdzniecības centra reģistrācijas veidlapā, izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos un “Personas datu aizsardzības noteikumos” noteiktos gadījumus. .

6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi, ievērojot Noteikumu 8.punktā norādītos nosacījumus.

6.3. Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevarot piegādāt Pircējam pasūtītās preces, apņemas piedāvāt līdzīgu vai pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja ir veikts avansa maksājums.

7. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

7.1. Preču cenas e-veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar PVN.

7.2. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:

7.2.1. Maksājums, izmantojot elektronisko banku, ir priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantoto elektroniskās bankas sistēmu. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, pircējam ir jābūt noslēgtam elektroniskās bankas līgumam. Apmaksājot preces šādā veidā, Pircējs ģenerē maksājumu elektroniskās bankas sistēmā atbilstoši savam apmaksātam pasūtījumam. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek bankas elektroniskās bankas sistēmā. Bankas maksājumi AyurMarket.lv e-veikalā tiek veikti caur www.paysera.lt elektronisko norēķinu sistēmu.

7.2.2. Apmaksa ar pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējs pēc pasūtījuma izdrukāšanas pārskaita naudu uz e-veikala AyurMarket.lv bankas kontu.

7.3. Maksājot šo noteikumu 7.2.1., 7.2.2. Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties. Iepriekš minētajos gadījumos, ievērojot šo noteikumu 5.2. 1.punktā paredzētās Pārdevēja tiesības, tikai saņemot samaksu par preci, tiek uzsākta preču sūtījuma formēšana un no šī brīža tiek skaitīts preču piegādes termiņš.

8. Preču piegāde

8.1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu un kontakttālruni.

8.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas norādītajā adresē un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preces piegādi. nepareizajai vienībai.

8.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

8.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad vajadzīgās preces nav Pārdevēja noliktavā un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādi.

8.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpumiem, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ. .

8.6. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Ja Pircējs pamana, ka piegādātās sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Pircējam tas jāatzīmē rēķinā (pavadzīmē) vai citā piegādes-pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja klātbūtnē. vai viņa pārstāvis sastāda brīvas formas sūtījuma pārkāpuma protokolu. Ja Pircējs to neizdara, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, ja šādus bojājumus izraisījis iepakojuma bojājums, kuru Pircējs nav atzīmējis iepriekš minētajā kārtībā.

8.7. Gadījumā, ja Pircējs saskaņā ar Noteikumu 3.2. atsakās no pirkuma līguma, viņam ir pienākums segt visas tiešās izmaksas par preču atgriešanu Pārdevējam saistībā ar transportēšanas izmaksām. Šo Pārdevēja izdevumu summa tiek ieturēta no atmaksājamās naudas, kas Pircējam samaksāta par preci (-ēm). Ja ieskaits nesedz visu Pārdevēja prasījumu, t.i. Preču atgriešanas izmaksas, kas radušās Pārdevējam, pārsniedz atdotās preces vērtību, Pircējs apņemas atlikušo summu samaksāt Pārdevējam 15 dienu laikā.

8.8. Detalizētāka informācija saistībā ar preču piegādi pieejama e-veikala AyurMarket.lv mājaslapā (skat. Klientu atbalsts - Preču piegāde).

9. Produkta kvalitātes garantija un derīguma termiņš

9.1. Katras AyurMarket.lv e-veikalā pārdotās preces raksturojums ir norādīts katrai precei pievienotajā aprakstā.

9.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta tirdzniecības centrā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.

9.3. Pārdevējs sniedz preču kvalitātes garantiju uz noteiktu laiku, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.

9.4. Gadījumos, kad tiesību akti konkrētām precēm nosaka noteiktu glabāšanas laiku, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam būtu reāla iespēja šādas preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

10. Atbildība

10.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.

10.2. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja AyurMarket.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kura ir pieteikusies interneta tirdzniecības centrā, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

10.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un tā saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

10.4. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

10.5. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republika tiesību aktiem.

11.2. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, ir piemērojami Latvijas Republika tiesību akti.

11.3. Visi strīdi, kas rodas no šo noteikumu piemērošanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republika likumiem.