Atgriešanas nosacījumi

Atgriežas

Pēc preču iegādes internetā Jums ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma, par to paziņojot pa e-pastu. E-pasts: info@ayurmarket.lv , 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no piegādes dienas.

Atbilstošas kvalitātes preču atgriešana iespējama tikai saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2001.gada valdības lēmumu. 11. jūnijs Rezolūcija Nr. 697 "Par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu" (22.07.2014. Nr.738, TAR, 28.07.2014., dok. Nr.10565, spēkā no 29.07.2014.).

Atgriežot kvalitatīvas preces , par to ir jāinformē mūs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas veidus un jāaizpilda veidlapa https://www.flipo.lv/lv/veikali/ayurmarket-lv un jāseko tālāk norādītajām saitēm Flipo. lt lapa. Tādā veidā saņemsiet kodu uzlīmes izdrukāšanai Omniva pasta nodaļā un pēc preces iepakošanas un uzlīmes pielīmēšanas to vienkārši novietosiet sev tuvākajā Omniva pasta nodaļā.

Mazumtirdzniecības noteikumos ar valdības lēmumu ir izdarīti grozījumi un tie izteikti jaunā redakcijā. Noteikumi ir saskaņoti ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa grozījumu likumu Nr. XII-700 un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumu un papildināšanas likumu. XII-701.

Mazumtirdzniecības noteikumos ir pārcelts arī neapmaināmo un neatgriežamo preču saraksts, kas iepriekš bija 2001.gadā ekonomikas ministra apstiprinātajos Preču atgriešanas un maiņas noteikumos. 29. jūnijs ar rīkojumu Nr. 217, un šis rīkojums ir atzīts par spēkā neesošu.

Gadījumā, ja esat pamanījis, ka prece ir nekvalitatīva, Jums ir tiesības atgriezt preci mums 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no piegādes Jums datuma. Šādā gadījumā nekvalitatīva prece tiks nomainīta bez maksas vai arī Jums tiks atmaksāta samaksātā nauda.

Lai atgrieztu mums bojātu preci, Jums par to jāinformē sadaļā "Kontakti" norādītajos saziņas veidos. Gadījumā, ja preces atgriešanas iemesls ir nekvalitatīvs, apņemamies nekvalitatīvu preci aizstāt ar labas kvalitātes preci vai atdot par preci samaksāto naudu par saviem līdzekļiem.

Atgriežot preci, ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā;
  • precei jābūt Pircēja nebojātām;
  • prece nedrīkst būt zaudējusi savu komerciālo izskatu (nebojāta etiķete, noņemama aizsargplēve u.tml.) (šis punkts neattiecas uz bojātas preces atgriešanu);
  • atgriežamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to saņēmis Pircējs;
  • Atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu, garantijas talonu (ja tāda tika izsniegta) un aizpildītu atgriešanas dokumentu, kas Jums tiek izsniegts kopā ar preci.

LABAS KVALITĀTES PREČU NOMAIŅA UN ATGRIEŠANA

Mazumtirdzniecības noteikumos teikts, ka bojātas kvalitātes preces tiek nomainītas un atdotas Civilkodeksa 6.363. un 6.364. pantā noteiktajos gadījumos un apstākļos. Patērētājs var izmantot arī Civilkodeksa 6.363. un 6.364. pantā noteiktās tiesības gadījumā, ja viņam ir pārdota prece, kuras derīguma termiņš ir beidzies preces pirkšanas un pārdošanas brīdī.

Civilkodeksa 6.363., 6.364. un 6.338. pants nosaka:

" 6.363. pants. Preces kvalitāte (atbilstība līgumam) un pircēja tiesības, ja viņam tiek pārdota nekvalitatīva prece
1. Tiek uzskatīts, ka pārdevējs visos gadījumos garantē preču kvalitāti (garantija ar likumu).
2. Pārdodamajai precei ir jābūt atbilstošas kvalitātes, proti, preces īpašībām jāatbilst patērētāja pirkuma līgumam. Pārdevējs ir atbildīgs pircēja priekšā par jebkuru preces neatbilstību līgumam preces piegādes brīdī.
3. Priekšmeta īpašības atbilst līgumam, ja:
1) prece atbilst pārdevēja sniegtajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, ko pārdevējs sniedzis kā paraugu vai modeli;
2) prece ir piemērota lietošanai, kurai šāda veida preces parasti izmanto;
3) lieta ir piemērota lietošanai noteiktam mērķim, par kuru pircējs līguma slēgšanas brīdī ir paziņojis pārdevējam un kuram pārdevējs ir piekritis;
4) prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi viena veida precēm un ko pircējs var pamatoti sagaidīt, pamatojoties uz preces raksturu un preces ražotāja, tā aģenta vai pārdevēja publiskiem paziņojumiem, tostarp reklāmu un marķējumu .
4. Pārdevējam nav saistoši 3. (4) punktā minētie publiskie paziņojumi, ja viņš pierāda, ka:
1) nezināja un nevarēja zināt par attiecīgo paziņojumu;
2) pieteikums ir labots pirms līguma noslēgšanas;
3) paziņojums nevarēja ietekmēt lēmumu par preces iegādi.
5. Ja līguma noslēgšanas brīdī pircējs zināja vai nevarēja nezināt, ka prece neatbilst līgumam, vai ja neatbilstība radusies pircēja piegādāto materiālu dēļ, prece tika uzskatīta par labas kvalitātes.
6. Ja pirkuma līgumā paredzēto objekta uzstādīšanu, uzstādīšanu vai montāžu un objektu uzstādījis, uzstādījis vai montējis pārdevējs vai tā izmantotās trešās personas, tiek konstatēts jebkurš defekts, kas radies nepareizas uzstādīšanas, uzstādīšanas vai montāžas rezultātā. priekšmets ir pielīdzināms defektam. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad prece jāuzstāda, jāuzstāda vai jāsamontē pircējam un nepareizas uzstādīšanas, montāžas vai montāžas iemesls ir instrukcijas nepilnības.
7. Pircējam, kuram pārdota nekvalitatīva prece, ir tiesības šā kodeksa 6.338.pantā noteiktajā termiņā:
1) pieprasīt, lai pārdevējs bez maksas novērš preces trūkumus (preci salabo);
2) pieprasīt pārdevējam bez maksas aizstāt nekvalitatīvu preci pret piemērotas kvalitātes preci;
3) pieprasīt pārdevējam attiecīgi samazināt cenu;
4) vienpusēji lauzt līgumu un pieprasīt samaksātās cenas atmaksu.
8. Pircējam nav tiesību lauzt līgumu, ja preces trūkums ir nenozīmīgs. Ja pircējs lauž līgumu preces nepareizas kvalitātes dēļ, pārdevējam ir jāatgriež samaksātā cena. Nekvalitatīvas preces atgriešanas izmaksas sedz pārdevējs. Pārdevējs, atgriežot pircējam samaksāto cenu, nav tiesīgs no tās ieturēt summu, par kādu preces vērtība ir samazinājusies tās lietošanas vai lietas izskata zaudēšanas vai citu apstākļu dēļ.
9. Pircējam visos gadījumos pienākas atlīdzība par zaudējumiem, kas radušies nekvalitatīvas preces realizācijas rezultātā. Par zaudējumiem uzskatāmas arī preces defektu novēršanas izmaksas, ja defektus ir novērsis pircējs vai pārdevēja izmantotās trešās personas, pārdevējam tos neizlabojot saprātīgā termiņā.
10. Pārdevējs ir atbildīgs par preces trūkumiem, kas atklājas divu gadu laikā no preces piegādes, ja likumā vai līgumā nav paredzēts ilgāks termiņš. Uz pircēja tiesībām, kas noteiktas šajā pantā, attiecas divu gadu noilguma termiņš.
11. Ja nav pierādīts pretējais, lietas defekti, kas atklājušies 6 mēnešu laikā pēc lietas nodošanas, uzskatāmi par pastāvējušiem nodošanas brīdī, ja vien tas nav nesavienojams ar lietas būtību vai tās trūkumu."

" 6.364. pants. Cenu starpību kompensācija
1. Ja pārdevējs nomaina nekvalitatīvu preci pret kvalitatīvu, viņam nav tiesību prasīt no pircēja starpību starp patērētāja pirkuma līgumā noteikto cenu un tajā brīdī spēkā esošo preces cenu. par tās aizstāšanu vai tiesai vai citai iestādei, kas liek aizvietot.
2. Ja nekvalitatīva prece tiek aizstāta ar citu analogu, kas atšķiras pēc izmēriem, modeļa, veida vai citām īpašībām, pircējam ir jāatlīdzina starpība starp līgumcenu un jaunās preces cenu, kas bija spēkā maiņas brīdī. . Ja pircējs cenas starpību neatmaksā, cenu starpība tiek noteikta, pamatojoties uz cenām, kas bija spēkā tiesas vai citas institūcijas lēmuma par preces nomaiņu pieņemšanas brīdī.
3. Ja pircējs pieprasa atbilstošu neapmierinošas kvalitātes preces cenas samazinājumu, ņem vērā preces cenu prasības iesniegšanas brīdī un pārdevēju brīdī, kad tiesa vai cita iestāde pieņem lēmumu samazināt preces cenu. cena.
4. Pircējam ir tiesības prasīt atlīdzību par starpību starp līgumā noteikto cenu un cenu, kas bija spēkā viņa prasības apmierināšanas brīdī vai, ja pārdevējs neapmierina savu prasījumu, tad, kad pārdevējs savu prasījumu neapmierina. tiesas vai citas iestādes lēmums."

" 6.338. pants. Pretenziju termiņi par pārdoto preču defektiem
1. Ja līgumā vai likumā nav noteikts citādi, pircējam ir tiesības celt pretenzijas par pārdotās preces trūkumiem, ja tie ir konstatēti šajā pantā noteiktajos termiņos.
2. Ja preces kvalitātes vai piemērotības lietošanai garantēšanai nav noteikts termiņš, pircējs pretenzijas par preces defektiem var pieteikt saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā no preces piegādes dienas, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā no preces piegādes dienas, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā no preces piegādes dienas, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā no preces piegādes dienas. ja vien likumā vai līgumā nav paredzēts ilgāks termiņš. Pretenziju pieteikšanas termiņš par transportēto vai nosūtīto sūtījumu defektiem tiek skaitīts no sūtījumu piegādes galamērķī dienas.
3. Ja ir noteikts preces kvalitātes garantijas termiņš, pretenzijas par preces trūkumiem var celt, ja defekti tiek konstatēti garantijas termiņa laikā. Ja kādai detaļai ir noteikts īsāks garantijas termiņš nekā pamatprecei, pretenziju par komponentes defektiem var iesniegt preces galvenās kvalitātes garantijas laikā. Ja kādai detaļai ir noteikts ilgāks pamatpreces kvalitātes garantijas termiņš, tad pretenziju par detaļas defektu, kas novērots garantijas laikā, var celt, neskatoties uz to, ka pamatpreces kvalitātes garantijas laiks. ir beidzies.
4. Pretenzijas par preces defektiem, kuriem ir noteikts derīguma termiņš, pircējs var pieteikt, ja tie konstatēti preces derīguma termiņa laikā.
5. Ja līgumā ir noteikts glabāšanas laiks, kas ir mazāks par diviem gadiem, un defekti tiek konstatēti pēc šī datuma, bet ne vairāk kā divus gadus no piegādes dienas, pārdevējs ir atbildīgs par defektiem, ja pircējs pierāda, ka defekts radies pirms preces piegādes vai iemesli, par kuriem pārdevējs ir atbildīgs pirms preces nodošanas."

LABAS KVALITĀTES PREČU MAIŅA UN ATGRIEŠANA

Mazumtirdzniecības noteikumi nosaka, ka piemērotas kvalitātes preces tiek apmainītas un atgrieztas Civilkodeksa 6.362. pantā noteiktajos gadījumos un apstākļos.

Civilkodeksa 6.362. pants nosaka:

" 6.362. pants. Preču maiņa un atgriešana
1. Pircējam ir tiesības četrpadsmit dienu laikā no nepārtikas preču piegādes viņam, ja vien pārdevējs nenosaka ilgāku termiņu, pirkšanas vietā vai citā pārdevēja norādītā vietā iegādātās preces aizstāt ar līdzīgām precēm. dažādu izmēru, formas, krāsas vai dizaina. Ja, mainot preces, ir cenu starpība, pircējam ir jāsamaksā pārdevējam par pārrēķinātajām cenām.
2. Ja pārdevējam nav nomaiņai piemērotu priekšmetu, pircējam ir tiesības 1. punktā noteiktajā termiņā preces atgriezt pārdevējam un atgūt par tām samaksāto cenu.
3. Pircēja lūgums nomainīt lietas apmierināms, ja preces nav lietotas, nav bojātas, ir saglabājušas derīgās īpašības un nav zaudējušas komerciālo izskatu, un pircēja rīcībā ir pierādījumi, ka viņš preces iegādājies no tas pārdevējs.
4. Preču apmaiņas un atgriešanas kārtību, kā arī apmaināmo un atgriežamo lietu sarakstu nosaka Mazumtirdzniecības noteikumos."

Preču saraksts, kuras nevar apmainīt vai atgriezt

Mazumtirdzniecības noteikumi nosaka, ka labas kvalitātes augi, dzīvnieki un pārtika netiek apmainīta vai atgriezta.

Lietotas preces, kas iegādātas specializētajos veikalos (tikai lietotās), pašvaldības domes vai tās pilnvarotā pašvaldības administrācijas direktora ierādītās vai distances līgumos tirgos un publiskās vietās, kā arī speciāli sagatavotas, sagrieztas svēršanas un mērīšanas preces. , sagriezti un tamlīdzīgi pēc patērētāja pieprasījuma , var tikt apmainīti vai atgriezti tikai ar pārdevēja piekrišanu.

Patērētāja lūgums aizstāt iegādāto labas kvalitātes preci pret līdzīgām precēm vai atgriezt samaksāto naudu var tikt izpildīts tikai tad, ja pārdevējs piekrīt šādu preču iegādei:
- tabaka un tabakas izstrādājumi;
- parfimērija, kosmētika un tualetes līdzekļi;
- fotogrāfijas un kinematogrāfijas preces;
- iespiestas grāmatas, reprodukcijas un citi poligrāfijas nozares izstrādājumi;
- audi;
- grīdas ar paklāju, izņemot paklājus un pledus;
- trikotāžas apakšveļa vīriešiem, zēniem, sievietēm vai meitenēm;
- bērnu drēbes;
- zeķubikses, zeķes, zeķes un tamlīdzīgi izstrādājumi;
- šūti vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu krekliņi un citas vestes, naktskrekli un tamlīdzīgi izstrādājumi;
- krūšturi, vestes, korsetes un līdzīgi izstrādājumi;
- pērles, dārgakmeņi, dārgmetāli un to izstrādājumi, izņemot bižutērija;
- mašīnas un mehāniskās ierīces;
- elektriskās mašīnas un iekārtas, skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparāti un televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas iekārtas;
- sauszemes transportlīdzekļi;
- kuģi, laivas un peldošais aprīkojums;
- Optiskie, fotogrāfiskie, kinematogrāfiskie, mērīšanas, pārbaudes, medicīnas vai ķirurģiskie instrumenti un aparāti;
- pulksteņi
- mūzikas instrumenti;
- ieroči un munīcija;
- mēbeles, gultas veļa, lampas;
- rotaļlietas, spēles, izņemot sporta un makšķerēšanas piederumus;
- mākslas darbi, kolekcionējamie priekšmeti un senlietas.

Ja jums ir papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu. e-pasts: info@ayurmarket.lv